Zakup oleju opałowego – rejestracja

Zakup oleju opałowego - rejestracja

Osoby fizyczne, przedsiębiorstwa czy instytucje państwowe planujące ogrzewanie budynków olejem opałowym, zobowiązani są do rejestracji na portalu podatkowym lub w siedzibie urzędu skarbowego. Obowiązek wysłania uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-RU papierowo lub elektronicznie wynika z nowelizacji z dnia 19 lipca 2019 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Jak wygląda rejestracja zakupu oleju opałowego i jak można tego dokonać?

Zakup oleju opałowego – obowiązek rejestracji w urzędzie skarbowym

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w celu zakupu oleju opałowego należy dokonać rejestracji w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskującego. Obowiązek ten obejmuje zarówno osoby fizyczne nabywające olej opałowy, jak i pozostałe podmioty, nieprowadzące działalności gospodarczej, jak np. gminy czy szpitale. Celem wprowadzenia wymogu rejestracji w urzędzie skarbowym, jest uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu paliwami opałowymi.

W związku z powyższym, nabywcy oleju opałowego muszą złożyć do urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU. Po dokonaniu zgłoszenia nabywca oleju opałowego otrzymuje status „zużywającego podmiotu olejowego”. Zgodnie z definicją, jest to podmiot mający miejsce zamieszkania, miejsce pobytu, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, lub przedsiębiorca zagraniczny, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium kraju na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r.

Status „zużywającego podmiotu olejowego” jest niezbędny, aby móc legalnie zakupić dowolny olej opałowy, np. najwyższej jakości Ekoterm. Bez dokonania rejestracji jako podmiot olejowy, sprzedający ma obowiązek odmówić dostarczenia paliwa grzewczego.

Zakup oleju opałowego Ekoterm – jak dokonać rejestracji?

W świetle obowiązujących przepisów zakup oleju opałowego wymaga dokonania uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego, za pomocą formularza AKC-RU. Wzór dokumentu został określony w załączniku do rozporządzenia z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego. Formularz można złożyć na trzy sposoby:

  1. Elektronicznie – wiąże się z założeniem konta na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), lub na Portalu Podatkowym. Następnie należy wypełnić i odesłać udostępniony formularz elektroniczny AKC-RU. W celu zatwierdzenia wypełnionego oświadczenia wymagane jest posłużenie się podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem elektronicznym albo wskazaniem kwoty przychodu. Szczegółowa instrukcja rejestracji elektronicznej, została udostępniona na stronie internetowej Puesc.gov.pl w zakładce „Paliwa opałowe”.
  2. Osobiste dokonanie zgłoszenia w urzędzie skarbowym – w tym celu należy udać się do urzędu skarbowego zgodnego z miejscem zamieszkania wnioskującego lub siedziby firmy podmiotu. Wówczas dokonanie rejestracji możliwe jest za pomocą papierowego formularza, dostępnego w dowolnej placówce skarbowej. Wypełniony dokument opatrzony własnoręcznym podpisem, należy złożyć obecnemu na miejscu urzędnikowi.
  3. Przesłanie zgłoszenia pocztą tradycyjną na adres wybranego urzędu skarbowego – chcąc dokonać rejestracji tą drogą, najpierw należy pobrać wzór formularza AKC- RU ze strony internetowej https://www.podatki.gov.pl i wydrukować go. Następnie wypełniony i własnoręcznie podpisany druk, musi zostać przesłany na adres urzędu skarbowego, właściwego w sprawach podatku akcyzowego dla miejsca zamieszkania osoby wnioskującej. 

Zakup oleju opałowego – obowiązek rejestracji w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby dokonać zakupu oleju opałowego, wymagana jest nie tylko rejestracja w urzędzie skarbowym, ale także rejestracja każdej transakcji dotyczącej oleju opałowego w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT). Jest to elektroniczny rejestr zgłoszeń, utworzony w celu lepszego monitorowania obrotu m.in. paliwami ciekłymi. Odbiorca paliwa grzewczego musi uzupełnić zgłoszenie SENT o informację o odbiorze towarów, o czym mówi art. 5 ust. 5 i 6 lub 6 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Dokonanie każdorazowej rejestracji wymagane jest zarówno przez nabywcę oleju opałowego, jak i sprzedawcę paliwa oraz przez dystrybutora. Można to zrobić przy użyciu aplikacji mobilnej „SENT dostawy” lub korzystając z usługi na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Zakup oleju opałowego – jak przebiega procedura rejestracji w SENT?

Dokonanie rejestracji w systemie SENT nie jest skomplikowane. Procedura posiada kilka etapów, w które zaangażowany jest sprzedawca oleju opałowego, dystrybutor oraz nabywca. Cały proces przebiega następująco:

  1. Sprzedawca oleju opałowego dodaje do systemu SENT zgłoszenie przewozu. 
  2. System generuje numer referencyjny SENT, który jest ważny przez 10 dni. 
  3. Sprzedawca przekazuje numer referencyjny przewoźnikowi oraz odbiorcy paliwa.
  4. Na podstawie otrzymanego numeru referencyjnego dystrybutor uzupełnia zgłoszenie SENT. Podaje w nim niezbędne dane, takie jak numer rejestracyjny pojazdu oraz przewidywana data dostawy oleju opałowego do odbiorcy.
  5. Odbiorca oleju opałowego uzupełnia zgłoszenie SENT, potwierdzając odbiór oleju opałowego w dniu dostawy za pomocą kodów rejestracyjnych. Można tego dokonać poprzez aplikację mobilną „SENT dostawy”.

Chcąc dokonać zakupu oleju opałowego, warto wybierać sprawdzony produkt, którego przykładem jest olej opałowy Ekoterm. Surowiec produkowany jest przez Spółkę ORLEN Paliwa od ponad 30 lat, zapewniając gwarancję bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości dostarczanego materiału grzewczego.